ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്നു മാങ്ങ അച്ചാർ ഇട്ടു നോക്കിയേ || Mango Pickle || Recipe no: 148

2 Views
Published
Mango PickleMango
chilli powder
Kashmiri chilli powder
Asafoetida
Ginger
Garlic
Green chilli
Curry leaves
Mustard seed
Fenugreek Powder
oil
salt
Dry chilli
Category
erotic
Be the first to comment